Vì những hành trình di cư an toàn và khoẻ mạnh

Về chúng tôi

MHWG

Nhóm Kỹ thuật Sức khỏe Người di cư (MHWG) là một nhóm kỹ thuật liên bộ do Bộ trưởng Bộ Y tế Việt Nam thành lập vào tháng 5 năm 2021. MHWG đóng vai trò là một cơ chế điều phối kỹ thuật cho phép các cơ quan ở các bộ khác nhau quản lý các vấn đề về sức khỏe người di cư và đồng thời phối hợp với các bên có liên quan để thúc đẩy việc thiết kế và thực hiện các can thiệp và chính sách sức khỏe thân thiện với người di cư.

MHWG bao gồm đại diện từ các bộ, cơ quan chính phủ liên quan và các cơ quan của Liên Hợp Quốc. MHWG được chủ trì bởi Cục trưởng, Cục Dân số, Bộ Y tế và Trưởng Phái đoàn Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) Việt Nam. Ban thư ký của nhóm bao gồm đại diện từ Cục Dân số -  Bộ Y tế, IOM và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

MHWG

Mục tiêu của MHWG

Việc thành lập MHWG là một dấu mốc quan trọng của Việt Nam trong việc thúc đẩy mối quan tâm về sức khỏe người di cư. Ngành y tế một mình không thể đảm bảo được sức khỏe cho người di cư. Do đó, ngành y tế và phi y tế cần phải phối hợp với nhau để hiểu rõ hơn các vấn đề sức khỏe của người di cư và giải quyết các thách thức liên quan đến sức khỏe của người di cư một cách đồng bộ.

MHWG hướng tới các nhiệm vụ chính như sau:

Hỗ trợ kỹ thuật, tham gia xây dựng chính sách, chương trình, kế hoạch liên quan đến sức khỏe người di cư.

Thúc đẩy sự tham gia, kết nối, chia sẻ cập nhật thông tin về di cư và sức khỏe người di cư.

Xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động phối hợp về di cư và sức khỏe người di cư.

Nâng cao năng lực cho các thành viên.

Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến, huy động xã hội về di cư và sức khỏe người di cư.

Các thành viên MHWG

BS Lê Thanh Dũng

Chủ trì MHWG
Cục trưởng Cục dân số
Bộ Y Tế

Park Mihyung

Đồng chủ trì MHWG
Trưởng phái đoàn IOM Việt Nam

Cục Dân số (BYT)

Ban thư ký

IOM

Ban thư ký

Tổ chức Y tế thế giới

Ban thư ký

Scroll to Top